Regulamin/Polityka prywatności

GODZINY FUNKCJONOWANIA

1. Centrum Sportowe Aktywna Fabryka (AF) jest czynne:

-poniedziałek – piątek    6.00 – 21.30
-sobota                                 8.00 – 18.00
-niedziela                           10.00 – 14.00
2. Klub będzie nieczynny w ważne święta kościelne i narodowe.
3. Klub zastrzega sobie prawo skrócenia godzin pracy w tzw. długie weekendy, możliwości zmiany regulaminu, grafiku zajęć oraz cen karnetów bez podawania przyczyny.

CZŁONKOSTWO / WEJŚCIE JEDNORAZOWE

1. Członkiem AF może zostać osoba, która ukończyła 18 lat lub osoba, która ukończyła 15 lat pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone.
2. Na terenie AF mogą ćwiczyć jedynie osoby, które posiadają aktualny karnet  lub które wykupiły wejście jednorazowe.
3. Każdy wykupiony karnet w AF jest imienny. AF zastrzega sobie prawo kontroli tożsamości osoby korzystającej z abonamentu. W razie próby oszustwa abonament zostaje natychmiast anulowany.
4. Istnieje możliwość skorzystania z wejścia jednorazowego OPEN do AF.
Wejście jednorazowe OPEN upoważnia do skorzystania z Siłowni, Sauny, Fitness, Active Walk, body&Mind, Indoor Cycling, Cross.

ZASADY OGÓLNE

1. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach Fitness, Indoor Cycling, Active Walk, body&Mind, Cross, bądź ćwicząca na siłowni zobowiązana jest do:
-używania ręcznika (istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia)
-noszenia zmiennego, czystego, sportowego obuwia z miękka podeszwą
-ćwiczenia w stroju sportowym.
2.Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.
3.Na terenie AF nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
4.Osoby przebywające na terenie AF zobowiązane są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do innych osób przebywających w AF , w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne, obraźliwe oraz powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie klubu na uszkodzenie lub zniszczenie.
5.Osoby mające problemy zdrowotne lub kobiety w ciąży, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. Osoby, które tego nie uczyniły, ćwiczą na własną odpowiedzialność.
6.AF nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu AF lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą ze sprzętu.
7.AF nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach AF.
8.Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 20 zł.
9. Za zgubienie karty AF obowiązuje opłata 10zł.
10.Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w AF.

ZAJĘCIA

1. Na zajęcia obowiązują zapisy.
2. Maksymalnie można się zapisać na 7 dni do przodu.
3. Zajęcia, które nie zostaną odwołane do godziny 12:00 uznawane są za odbyte i tym samym odejmowane z puli wykupionych zajęć.
4. Jedne zajęcia trwają 50 minut. Każde następne zajęcia w tym dniu traktowane są jako kolejne i ściągane z puli przysługujących zajęć.
5. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Osoby spóźnione powyżej 5min nie będą wpuszczane na zajęcia.

SQUASH

1. Na korcie obowiązuje czyste obuwie zmienne z jasną podeszwą.
2. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia sprzętu do gry (rakieta, piłka, okulary).
3. Kort można rezerwować na minimum 60 minut w godzinach otwarcia klubu.
4. Godziny rezerwacji np. 9.00, 10.00, nie jest możliwa rezerwacja na godzinę np. 14.15/14.30/14.45
5. Istnieje możliwość odpłatnej gry z trenerem.
6. W squasha mogą grać osoby od 10 roku życia. Od wszystkich osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne oświadczenie od prawnego opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Osoby poniżej 16 roku życia mogą grać wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

SIŁOWNIA

1.Trening w siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym i nie ma konieczności uprzedniego zapisywania się.
2.Osoby mające wątpliwości co do wykonywanych ćwiczeń bądź obsługi maszyn powinny poprosić o pomoc instruktora.
3.Po skończeniu treningu ćwiczący powinien zostawić po sobie porządek.
4.Instruktor prowadzący trening indywidualny nie jest dostępny dla pozostałych klientów.
5.Opuszczenie siłowni powinno nastąpić nie później niż 15 minut przed zamknięciem AF.

KARNET

1. Karnet miesięczny jest ważny przez okres 30dni od dnia wykupienia.

2. Do każdego karnetu trzeba wykupić kartę członkowską.

3. Opłata za kartę członkowską jest jednorazowa, wynosi 10zł i nie podlega zwrotowi. W przypadku zagubienia lub utraty Karty, Członek Aktywnej Fabryki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym recepcję klubu. Koszt wydania duplikatu Imiennej Karty Członkowskiej wynosi 10,00 zł.

SAUNY

1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie klienci AF.
2. Przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań.
3. Sauna Fińska oraz IR w ramach gratisu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 17.30-20.30
4. Sauny są koedukacyjne.
5. Do sauny wchodzimy boso i w ręczniku.

PROMOCJE

1.Poza ofertami stałymi, okresowo obowiązywać będą oferty specjalne (promocje).
2.Promocje nie podlegają łączeniu.
3.Każda promocja jest ogłaszana przez AF i obowiązuje do czasu odwołania.

Osoba będąca członkiem klubu, wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających jego/jej wizerunek zarejestrowanych podczas różnych wydarzeń z życia klubu.

Aktywna Fabryka nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z AF.

Naruszenie wyżej wymienionych zasad oraz działanie na niekorzyść i szkodę mienia Aktywnej Fabryki, upoważnia Klub do odstąpienia od umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Polityka Prywatności

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACTIVE LIGHT Martyna Sekuła-Grużewska ul. Wrocławska 44c, Słupsk NIP 839-282-80-33
  REGON 771636867
  Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony www.aktywnafabryka.eu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • Realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną.
  • Wykonania obowiązków prawnych ciążących na ACTIVE LIGHT
  (m.in. wynikających z przepisów podatkowych).
  • Korzystanie z usługi formularza kontaktowego na stronie www.aktywnafabryka.eu w celu wykonania umowy, świadczonej drogą elektroniczną.
  • Możliwości przesłania CV.
  • Przesyłanie informacji handlowych w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa, świadczona drogą elektroniczną
 3. Dane jakie przetwarzamy
  Prosimy o podanie i przetwarzamy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do celów o których
  mowa wyżej w punkcie 2, tzn.:
  • Imię i nazwisko (w przypadku osoby małoletniej za zgodą również imię i nazwisko opiekuna prawnego).
 • Adres zamieszkania.
  • Adres email oraz telefon.
  • Datę urodzenia.

  W celach realizacji usług, wyrażasz dobrowolne i uprzednie zgody. Zgody na marketing możesz cofnąć w każdej chwili.

 1. Twoje Uprawnienia, których dane są przetwarzane przez ACTIVE LIGHT
  • prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych z systemów)
  • prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do uzupełniania i żądania korekty danych
  • prawo do złożenia skargi do UODO
 2. Czas przechowywania danych
  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ACTIVE LIGHT przechowywanie trwa 5 lat, chyba że zgoda zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić ACTIVE LIGHT i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –
  trzy lata.
 3. Odnośniki do innych stron
  Strona www.aktywnafabryka.eu zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach nie należących do ACTIVE LIGHT.
  Po przejściu na inne strony, prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności tam ustaloną.
  Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony www.aktywnafabryka.eu

REKLAMACJE

 1. Klient może składać reklamację odnośnie klubu na adres: biuro@aktywnafabryka.eu, podając swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu.
 2. Klub Aktywna Fabryka zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji do 30 dni.
 3. Klub o decyzji rozpatrzonej reklamacji poinformuje klienta mailowo, na wskazany przez klienta adres e-mail.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Przy zakupie karnetu krótkoterminowego (dwutygodniowego lub miesięcznego) klient nie ma możliwości odstąpić od umowy sprzedaży.
 2. W przypadku udokumentowanej, długotrwałej kontuzji istnieje możliwość przeniesienia karnetu na wskazaną osobę.